Regulamin Usług Salonu Kosmetycznego 2018-09-26T20:00:06+00:00

Drogie klientki i drodzy klienci!

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty Centrum Urody Lash&Beauty Center w Rzeszowie.

Regulamin świadczenia usług w gabinecie kosmetycznym Lash&Beauty Center.

 1. Klienci Centrum Urody Lash&Beauty Center są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
 2. Skorzystanie z oferty gabinetu kosmetycznego Lash&Beauty Center oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
 3. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach, niedawnej ekstrakcji zęba).
 4. Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.
 5. Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
 6. Jeśli klientka lub klient bezpośrednio przed przystąpieniem do zabiegu zgłoszą i posiadają przeciwwskazania do jego wykonania, są zobowiązaniu dokonać zapłaty za niego w wysokości równoważnej z wykonaniem zabiegu.
 7. Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię – dotyczy zabiegów SPA na dłonie, oraz zabiegów pielęgnacyjnych na twarz, szyje i dekolt.
 8. Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 9. Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu kosmetycznego Lash&Beauty Center za przeprowadzony zabieg.
 10. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
 11. Zaplanowany zabieg nie można zamienić na inny bezpośrednio przed przystąpieniem do zabiegu. Wiąże się to z wcześniejszym przygotowaniem gabinetu i kosmetyczki do wykonania zaplanowanego zabiegu.
 12. Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu kosmetycznego Lash&Beauty Center wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
 13. Gabinet kosmetyczny Lash&Beauty Center nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.
 14. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 15. Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.
 16. Gabinet kosmetyczny Lash&Beauty Center nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.
 17. Na terenie całego salonu kosmetycznego Lash&Beauty Center obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.
 18. W salonie kosmetycznym Lash&Beauty Center podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.
 19. Podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego klientka lub klient proszeni są o nie wykonywanie i nie odbieranie połączeń telefonicznych z wyłączeniem sytuacji losowych.
 20. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie i na stronie centrum.urody.rzeszow.pl/cennik/  oraz  lavito.pl/lash-and-beauty-center.  O wszystkich cenach klient jest również poinformowany przed zabiegiem.
 21. Klientka lub klient, który nie przyjdzie na umówioną wizytę bez uprzedzenia do 24 godzin przed wizytą lub nie odwoła jej wcale zostanie zobowiązany do zapłaty 50% tej usługi przy kolejnej wizycie – nie dotyczy sytuacji losowych.
 22. Klientka czy klient, który nie przyjdzie i nie odwoła dwukrotnie rezerwacji w terminie nie dłuższym niż 24 godzin przed zabiegiem, nadal mają możliwości rezerwacji kolejnych zabiegów.  Warunkiem rezerwacji terminu jest dokonanie przedpłaty w wysokości 50% wartości usługi najpóźniej na 3 dni przed planowanym zabiegiem. W przypadku nieuiszczenia opłaty zarezerwowany termin zabiegu zostanie odwołany. Przedpłatę można dokonać w gabinecie kosmetycznym Lash&Beauty Center lub na konto firmowe:
  LASH & BEAUTY CENTER KATERYNA TOKARSKA
  Nr konta bankowego: 48 1050 1562 1000 0092 4872 7654
 23. Przedpłata nie podlega zwrotowi w przypadku nie stawienia się na wizytę bez poinformowania o rezygnacji z usługi na 24 godziny przed planowanym zabiegiem. Istnieje możliwość przeniesienia zadatku na inny termin, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w salonie kosmetycznym.
 24. Gabinet kosmetyczny Lash&Beauty Center zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.
 25. Każda klientka i każdy klient maja prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.
 26. Gabinet kosmetyczny Lash&Beauty Center zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 27. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu kosmetycznego Lash&Beauty Center będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny.
 28. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.